top of page

Serebellar Ependimoma

 

Ependimoma çocukluk çağında en sık görülen üçüncü tümör cinsidir. Yetişkinlerde nadiren görülürler. Ependimomalar beyinde ventrikül dediğimiz ve içi beyin omurilik sıvısı dolu olan büyük boşlukların iç yüzeylerinden ve ependimal bantlardan ortaya çıkarlar. Bunların %65'i beyincik bölgesindedir.

Ependimomaların viral kaynaklı olabileceğine dair çalışmalar vardır. Bir çalışmada ependimomaların DNA sekanslarının  SV40 virüsü ile eşleştikleri bildirilmiştir.

Ependimomaların en sık bulguları artmış kafa içi basıncına bağlı mide bulantısı ve kusma olmasıdır. Enseye yakın yerleşimli olanlarda ense sertliği, boyun ağrısı ve tortikolis dediğimiz boyunda eğrilik olabilir. Beyin sapına doru büyüdüklerinde kafa sinirlerinde felç oluşturabilirler bu kötüye işarettir. Beyinde su toplamasına yani hidrosefaliye neden olarak hidrosefalinin tüm bulgularını gösterebilirler.

Ependimomalar yayılabilirler. özellikle omurga bölgesine ve beynin diğer yerlerine yayılabilecekleri için ömür boyu aralıklarla tarama yapılması ve kontrol edilmeleri gereklidir.

Ependimomaların yerleşim yerleri kötü olduğundan ve genellikle beyin sapına yapışık olabildiklerinden tam olarak çıkarılmaları son derece zordur. Ancak uzun yaşama ve tümörün tekrar etmemesi tümörün tam çıkarılmasıyla ilişkili bulunmuştur. Tam olarak çıkarılsalar bile yine de birçok doktor radyoterapi önermektedir.

Ameliyatta tümörün tam olarak çıkarılma ihtimali tümörün yerleşim yerine, beyin sapına yayılımına, kafa sinirlerini tutup tutmadığına ve ameliyatı yapan beyin cerrahının tecrübesine göre değişmektedir.

Ameliyat sonrası yaşam süresi ameliyattan sonra tümörün kalıp kalmadığıyla ilişkilidir. Eğer ameliyattan sonra tümör kalmadıysa 5 yıllık hastalıksız yaşama ihtimali%70-90 arasında değişmektedir. Eğer ameliyattan sonra tümör kaldıysa ve radyoterapi ya da yeni bir ameliaytla tedavi edilmediyse ameliyattan soran hastalıksız 5 yıl yaşama ihtimali %0 ile 30 arasında değişmektedir.

Ependimomanın cinsi de yaşam süresini doğrudan etkiler. Ependimomaların bir kısmı anaplastik tipte olurlar. Anaplastik ependimomalar kötü sonuçlanırlar. Takipte iken başka yerlere yayılım gösteren ependimomalar da kötü sonuçlanırlar.

Olgu örneği:

Aşağıda 49 yaşında bayan hastada beyincik bölgesinde ependimoma görülüyor. Ameliyatla tam olarak temizlenen ependimoma sonrasında 4 yıldır takipte olan hastada nüks yani yeni tümör oluşumu olmamıştır. Tümör yayılımı da olmamıştır.

serebellar-kitle-site--1024x700-2.jpg

Resimde ependimomanın yerleşim yeri anlaşılsın diye soldaki birinci kolonda kitle kırmızıya boyanmıştır. ortada boyanmadan gösterilmiştir. Sağdaki kolonda ise ameliyat sonrasındaki kontrol MR ları gösterilmiştir. Tümörün tam olarak çıkarıldığı görülmektedir.

bottom of page